Privacy policy

Privacy policy

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Petje.af aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Petje.af is een project van Petje.af BV. Petje.af BV is statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn aan Thorbeckeplein 85 (2406 CG) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76023745. Petje.af BV is per e-mail te bereiken via info@petje.af.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Petje.af omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Petje.af aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt onderscheid gemaakt tussen Content Creators en Fans. Content Creators zijn (rechts)personen die een overeenkomst sluiten met Petje.af om vervolgens op hun persoonlijke pagina overeenkomsten aan te kunnen gaan met Fans. Fans zijn (rechts)personen die via het platform van Petje.af een overeenkomst aangaan met Content Creators. Van beide partijen verwerkt Petje.af gegevens, en op beide partijen is deze privacyverklaring dan ook van toepassing.

De verwerking van persoonsgegevens door Petje.af valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Petje.af behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27-05-2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u een overeenkomst sluit met Petje.af of als u een overeenkomst sluit met een andere partij via het platform van Petje.af. Op het op deze website in te vullen formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. De gegevens die worden verwerkt van Content Creators zijn gegevens van het bedrijf van de Content Creator, het e-mailadres en het telefoonnummer. De gegevens die worden verwerkt van Fans zijn de naam, het e-mailadres en de geboortedatum. Indien de Fan aangeeft een factuur te willen ontvangen, verwerkt Petje.af tevens de adresgegevens.

Het e-mailadres is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, maar wordt tevens gebruikt om Fans in de toekomst nieuwsbrieven te kunnen sturen en herinneringen voor eventuele nieuwe donaties.

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzaak hiervan voor de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst. Indien u wenst geen persoonsgegevens aan Petje.af te verstrekken, is zij niet in staat om diensten aan u te leveren of om een overeenkomst tot stand te brengen tussen u en een derde partij. Petje.af is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang u een account hebt op de website van Petje.af. Na verwijdering van uw account zullen uw gegevens binnen één (1) jaar worden gewist.

Cookies 

Petje.af maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Petje.af bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.

Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Petje.af om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Petje.af. Indien u door het klikken op een van deze links op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Petje.af is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe websites of voor de privacyverklaring op die websites. Petje.af raadt u aan om bij bezoek van een externe website de privacyverklaring op die website goed door te lezen.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Petje.af zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Petje.af.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Petje.af op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Petje.af heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Petje.af te verzoeken om inzage (art. 15 AVG), rectificatie (art. 16 AVG) en wissing (art. 17 AVG) van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om Petje.af te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen deze privacyrechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u een account aanmaakt op de website van Petje.af, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u een verzoek om een van bovenstaande privacyrechten uit te oefenen schriftelijk zenden aan info@petje.af.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@petje.af.

Indien u een klacht wil indienen over Petje.af met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@petje.af.