Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Petje.af is de website en handelsnaam van Petje.af BV, die zich ten doel stelt het faciliteren van de totstandkoming van Overeenkomsten tussen Fans en Content Creators met betrekking tot Donaties middels haar Platform.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Content Creator’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via zijn eigen Pagina op het Platform Overeenkomsten sluit met Fans, volgens welke hij Donaties ontvangt van deze Fans.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Fan’ verstaan: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via de pagina van een Content Creator op het Platform een Overeenkomst sluit met deze Content Creator, volgens welke hij een Donatie doet aan de Content Creator.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Content Creator en Fan, aangegaan via het Platform van Petje.af.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Petje.af in het kader van een Overeenkomst verrichte werkzaamheden, met name inhoudende het faciliteren van de totstandkoming van de Overeenkomst en aanverwante werkzaamheden.
 6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: de Website, apps, tools en andere apparaten van Petje.af waarop Overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen Content Creators en Fans.
 7. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Pagina’ verstaan: de eigen pagina van de Content Creator binnen het Platform, via welke Fans Donaties kunnen doen en/of Lidmaatschappen kunnen afsluiten.
 8. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Donatie’ verstaan: een betaling in geld van de Fan aan de Content Creator, gedaan in het kader van een Overeenkomst die is aangegaan via het Platform van Petje.af.
 9. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Lidmaatschap’ verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen Fan en Content Creator middels het Platform van Petje.af, waarmee de Fan zich verplicht tot een maandelijkse Donatie aan de Content Creator.
 10. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de WebsitePetje.af.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform door de Fan en op alle Overeenkomsten gesloten tussen Fan en Content Creator via het Platform.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Fan, Content Creator en Petje.af.
 3. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing.
 4. Op overeenkomsten tussen Content Creators en Petje.af zijn de Algemene Voorwaarden voor Content Creators van toepassing.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Fan heeft via het Platform toegang tot de Pagina van de Content Creator. Op deze Pagina kan de Fan een Overeenkomst aangaan met de Content Creator met betrekking tot een eenmalige Donatie of een Lidmaatschap. Petje.af fungeert bij de totstandkoming van deze Overeenkomst als tussenpersoon en wordt zelf geen partij bij de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door afronding van het donatieproces door de Fan. Dit proces omvat (a) het aanmaken van een account en (b) betaling van het donatiebedrag (in geval van een eenmalige Donatie) of machtiging van de Content Creator of een door hem ingeschakelde derde tot de maandelijkse afschrijving van dit bedrag (in geval van een Lidmaatschap).
 3. Als Petje.af een bevestiging naar de Fan stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Indien Petje.af geen bevestiging stuurt, maar de Content Creator wel, is de bevestiging van de Content Creator leidend, tevens onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Er zijn twee soorten Lidmaatschappen die door de Fan kunnen worden aangegaan:
  1. een Lidmaatschap voor een bepaalde periode. Een Overeenkomst met betrekking tot een dergelijk Lidmaatschap heeft een duur van één (1) maand of één (1) jaar. Per periode vindt één Donatie plaats. Na het verloop van een periode wordt het Lidmaatschap steeds automatisch stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij het Lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd.
  2. een Lidmaatschap per creatie. Met dit Lidmaatschap verplicht de Fan zich tot een Donatie voor elke creatie van een vooraf bepaalde reeks (zoals een serie podcasts). Bij het aangaan van de Overeenkomst met betrekking tot dit Lidmaatschap zal worden aangegeven hoe vaak een creatie zal worden gepubliceerd, en dus met welke regelmaat er een Donatie zal worden afgeschreven. Het Lidmaatschap eindigt wanneer de reeks waarvoor het Lidmaatschap is aangegaan eindigt, of wanneer dit tussentijds wordt opgezegd.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Petje.af zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. De Content Creator kan naar eigen inzicht (exclusieve) content op zijn Pagina plaatsen. Tot de toegang tot deze content zijn alleen Fans met een Lidmaatschap gerechtigd. Om toegang te krijgen tot deze content dient de Fan in te loggen op zijn persoonlijke account.
 3. Zowel Petje.af als de Content Creator hebben het recht bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van het Platform of de verwerking van betalingen, te laten verrichten door derden.Bij het inschakelen van derden zullen Petje.af en de Content Creator de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Fan, en zullen worden doorbelast aan de Fan.
 4. Met het doen van een Donatie of het afsluiten van een Lidmaatschap garandeert de Fan dat hij 18 jaar of ouder is, of de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft van zijn ouder(s)/verzorger(s).

Artikel 5 Annulering, wijziging en opzegging van de Overeenkomst

 1. In het geval van een eenmalige Donatie is het niet mogelijk een Donatie te herroepen of te verlagen.
 2. In het geval van een Lidmaatschap geldt het volgende ten aanzien van annulering, wijziging en opzegging van de Overeenkomst:
  1. Een Lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden met onmiddellijke ingang, door middel van de knop “opzeggen” in het persoonlijke account van de Fan. De opzegging geschiedt door bevestiging hiervan door Petje.af.
  2. Indien de Fan wenst het maandelijkse donatiebedrag te wijzigen, dient hij dit per e-mail te laten weten aan Petje.af. De wijziging gaat dan onmiddellijk in.
  3. Zowel in geval van opzegging als in geval van wijziging van het donatiebedrag geldt dat reeds gedane betalingen onherroepelijk zijn. Ook betalingen die nog niet zijn afgeschreven, maar al wel zijn gestart (dat wil zeggen: de incasso is aangemaakt), kunnen niet worden teruggedraaid.
  4. In geval een betaling al onherroepelijk is geworden zoals bedoeld onder c, blijft de Fan gerechtigd tot toegang tot de content op de Pagina van de Content Creator gedurende de periode waarvoor hij aldus betaald heeft.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussenFan en Content Creator zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen, evenals door Petje.af. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6 Betaling

 1. Donatiebedragen worden weergegeven in euro’s, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling geschiedt via de door de Content Creator gekozen en aan de Pagina gekoppelde betalingsprovider. Op de betaling zijn de voorwaarden van deze betalingsprovider van toepassing.
 3. In geval van een eenmalige Donatie geschiedt de betaling direct, in geval van een Lidmaatschap machtigt de Fan de Content Creator of een door hem ingeschakelde derde tot de automatische doorlopende incasso van het overeengekomen donatiebedrag. Dit bedrag zal per periode of per creatie worden afgeschreven, afhankelijk van het soort Lidmaatschap (zie artikel 3 lid 4).
 4. De Fan heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aanPetje.af mede te delen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Petje.af

 1. Petje.af is slechts verantwoordelijk voor het tot stand brengen van een Overeenkomst tussen Fan en Content Creator, maar wordt zelf geen partij bij de Overeenkomst. Petje.af kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor (gebreken in) de nakoming of de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Petje.af is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet volledig functioneren van het externe systeem van de betalingsprovider.
 3. Petje.af is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Fan.
 4. Petje.af is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten vanPetje.af, verleent de Fan de bevoegdheid aan Petje.af om, als een door Petje.af ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Fan te aanvaarden.
 5. Petje.af is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 6. Petje.af is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die de Content Creators op hun Pagina plaatsen.
 7. De Fan vrijwaartPetje.af voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Petje.af kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet verrichten van Diensten indien dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9.
 9. Petje.af is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar Platform of van bepaalde Pagina’s op haar Platform, indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die haar niet toe te rekenen zijn.
 10. Petje.afis niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. IndienPetje.af aansprakelijk wordt gehouden, dan zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Fan is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar en toerekenbaar tekortschieten in de verplichtingen van Petje.af met betrekking tot haar Diensten.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8 Aansprakelijkheid Content Creator

 1. De leden 2, 3, 4 en 7 van artikel 7 gelden op overeenkomstige wijze voor de Content Creator.
 2. De Content Creator is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen in de content die hij op zijn Pagina plaatst.
 3. De Content Creator is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Indien de Content Creator aansprakelijk wordt gehouden, dan zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Fan is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar en toerekenbaar tekortschieten in de verplichtingen van de Content Creator met betrekking tot de Overeenkomst.
 5. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Content Creator.
 6. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen vanPetje.af, waardoor Petje.af haar Diensten (tijdelijk) niet meer kan verrichten.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel vanPetje.af zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Petje.af, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van een der andere partijen ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Zowel Petje.af als de Content Creator kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Petje.afen de Content Creator behouden zich de rechten en bevoegdheden toe die hen respectievelijk toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Fan garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van gegevens aanPetje.af of aan de Content Creator. Fan zal beide partijen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. Indien de Fan een klacht heeft met betrekking tot de Diensten van Petje.af, dient hij deze klacht schriftelijk te zenden aan info@petje.af.
 2. Indien de Fan een klacht heeft met betrekking tot de Overeenkomst met de Content Creator, dient de Fan contact op te nemen met de Content Creator.

Artikel 13 Identiteit van Petje.af / Petje.af BV

 1. Petje.af is een project van Petje.af BV. Petje.af BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76023745 en draagt btw-identificatienummer Petje.af BV is gevestigd aan Thorbeckeplein 85 (2406 CG) te Alphen aan den Rijn.
 2. Petje.af BV is per e-mail te bereiken via info@petje.af.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussenContent Creator en Fan is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussenContent Creator en Fan mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement waarin de Content Creator woonachtig is.