Voor contentmakers

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Petje.af is de website en handelsnaam van Petje.af BV, die zich ten doel stelt het faciliteren van de totstandkoming van overeenkomsten tussen Content Creators en Fans.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Content Creator’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via zijn eigen Pagina op het Platform Overeenkomsten sluit met Fans, volgens welke hij Donaties ontvangt van deze Fans.
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Fan’ verstaan: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via de pagina van een Content Creator op het Platform een overeenkomst sluit met deze Content Creator, volgens welke hij een Donatie doet aan de Content Creator.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Petje.af en Content Creator, een en ander in de meest ruime zin.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Petje.af in het kader van een Overeenkomst verrichte werkzaamheden, onder andere inhoudende het aanleveren van Pagina’s, waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Content Creator worden verricht.
 6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: de Website, apps, tools en andere apparaten van Petje.af waarop de Content Creator overeenkomsten kan sluiten met Fans.
 7. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Pagina’ verstaan: de eigen pagina van de Content Creator binnen het Platform, via welke Fans Donaties kunnen doen en/of Lidmaatschappen kunnen afsluiten.
 8. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Donatie’ verstaan: een betaling in geld van de Fan aan de Content Creator, gedaan in het kader van een overeenkomst tussen beide partijen die is aangegaan via het Platform van Petje.af.
 9. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Lidmaatschap’ verstaan: een duurovereenkomst gesloten tussen Fan en Content Creator middels het Platform van Petje.af, waarmee de Fan zich verplicht tot een maandelijkse Donatie aan de Content Creator.
 10. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website petje.af.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Content Creator en Petje.af gesloten Overeenkomsten waarbij Petje.af Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Petje.af overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Content Creator wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing.
 5. Op overeenkomsten tussen Content Creators en Fans, gesloten via het Platform, zijn de Algemene Voorwaarden voor Fans van toepassing.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. De Content Creator kan via de Website een Overeenkomst aangaan met Petje.af. Hiertoe dient de Content Creator een account aan te maken bij Petje.af. De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging hiervan door Petje.af.
 2. Als Petje.af een bevestiging naar Content Creator stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Petje.af kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Content Creator redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Petje.af zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Petje.af heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal Petje.af de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Content Creator redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Content Creator overleggen.
 3. De Content Creator draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Petje.af aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Content Creator redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Petje.af worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Petje.af zijn verstrekt, heeft Petje.af het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Content Creator is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van een betalingsprovider aan zijn Pagina, zodat hij betalingen van Fans kan ontvangen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Content Creator Petje.af hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Petje.af dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Petje.af en Content Creator zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Petje.af op en is voor Content Creator geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Petje.af is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien de Content Creator zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Petje.af gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Content Creator, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dit laat echter onverlet de plicht van Content Creator om te voldoen aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 7 Betaling

 1. Petje.af ontvangt het overeengekomen percentage van elke Donatie die voortvloeit uit een overeenkomst gesloten tussen Content Creator en Fan via het Platform.
 2. Petje.af heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de opgave van dit percentage te herstellen.
 3. Content Creator draagt er zorg voor dat Petje.af het overeengekomen percentage ontvangt, en is aansprakelijk voor enige schade indien hij nalaat hiervoor zorg te dragen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De Content Creator is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Petje.af is niet aansprakelijk voor schade, indien Content Creator onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Petje.af is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Petje.af, verleent de Content Creator de bevoegdheid aan Petje.af om, als een door Petje.af ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Content Creator te aanvaarden.
 3. Petje.af is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. Petje.af is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die door de Content Creator op de Pagina wordt geplaatst. De Content Creator draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid.
 5. Petje.af is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming door Fans van overeenkomsten gesloten via het Platform. Petje.af wordt geen partij bij deze overeenkomsten.
 6. Petje.af is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform of van een specifieke Pagina.
 7. Petje.af is niet aansprakelijk voor de betalingen van Fans in het kader van een overeenkomst gesloten via het Platform, of voor schade die voortvloeit uit het niet betalen door een Fan.
 8. Petje.af is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 9. De Content Creator vrijwaart Petje.af voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Petje.af is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. Indien Petje.af aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Content Creator is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Petje.af met betrekking tot haar Diensten.
 12. De aansprakelijkheid van Petje.af is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Petje.af niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Content Creator betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Petje.af.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Petje.af, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van Petje.af zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Petje.af, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

Artikel 10 Garantie

Petje.af biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten en tot het resultaat en/of de opbrengst van Pagina’s.

Artikel 11 Verbodsbepalingen

 1. Het is Content Creator onder geen enkele omstandigheid toegestaan de Pagina te kopiëren, na te (laten) bouwen of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Content Creator mag de Pagina nimmer gebruiken voor doeleinden waarvoor de Pagina niet bedoeld is.
 3. Content Creator mag de (betaal)gegevens van Fans verzameld via het Platform nimmer gebruiken voor doeleinden die niet in de Overeenkomst zijn aangegeven. Content Creator mag tevens geen Donaties innen van Fans met wie via het Platform een Overeenkomst is aangegaan, buiten de Overeenkomst met Petje.af om. Petje.af dient dus het overeengekomen percentage te ontvangen van elke Donatie die voortvloeit uit een overeenkomst met een Fan gesloten via het Platform.
 4. De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd wanneer de Overeenkomst reeds beëindigd is, om welke reden dan ook.
 5. In geval een van de bepalingen van dit artikel overtreden wordt door de Content Creator, heeft Petje.af het recht zijn Pagina te verwijderen van het Platform, onverlet het recht van Petje.af op schadevergoeding.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Petje.af kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Petje.af behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Content Creator garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Petje.af van gegevens. Content Creator zal Petje.af vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Alle rechten voor de door Petje.af aangeleverde Pagina liggen bij Petje.af. Indien Content Creator op de Pagina zelf content plaatst, is hij hier zelf voor verantwoordelijk en liggen de rechten hiervoor ook bij hem.

Artikel 14 Klachtenregeling

Indien Content Creator een klacht heeft met betrekking tot de Diensten van Petje.af, dient hij deze klacht schriftelijk te zenden aan info@petje.af.

Artikel 15 Identiteit van Petje.af / Petje.af BV

 1. Petje.af is een project van Petje.af BV. Petje.af BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76023745 en draagt btw-identificatienummer NL860481931B01. Petje.af BV is gevestigd aan Thorbeckeplein 85 (2406 CG) te Alphen aan den Rijn.
 2. Petje.af BV is per e-mail te bereiken via info@petje.af.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Petje.af en haar Content Creator is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Petje.af en Content Creator mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag, zittingsplaats Gouda.